REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ENCODEME-MATURALNIE.PL

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego encodeme-maturalnie.pl prowadzonego jest przez Arkadiusza Sas, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Sas wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671434411, REGON 385829102. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@encodeme-maturalnie.pl

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Sas, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671434411, REGON 385829102.

3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym encodeme-maturalnie.pl.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt ​- dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Homarowa 20, 85-435, Bydgoszcz
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@encodeme-maturalnie.pl
 3. Konto bankowe Sprzedawcy: Idea Bank SA 34 1950 0001 2010 9931 8000 0002
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 19:00.

§4

Warunki zawierania Umowy

1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub informacji o konkretnym Kursie, Kursy są płatne a wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w Formularzu Zamówienia.

2. Usługobiorca składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.encodeme-maturalnie.pl.

3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

4. W Formularzu Zamówień Usługobiorca wskazuje:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. adres e-mail, do którego będzie przyporządkowane konto w Sklepie.

5. Wypełniając Formularz Zamówień, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu Zamówień oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

6. Po wypełnieniu Formularza Zamówień zamawiający wybiera przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie danych podanych przy składaniu Zamówienia, na każdej stronie Kursu.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania przez Usługodawcą informacji przyjęcia zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

9. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

10. W przypadku podania przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Regulamin; Usługobiorcę poucza się, że podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania z Kursu; Usługobiorca może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów Ustawy ODO; poucza się niniejszym, że Usługobiorca ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania; Usługodawca nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Kursu spowodowane:

  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca nie ma dostępu,
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Kursu.

12. Usługodawca zastrzega również, iż w razie naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:

  1. zablokować Usługobiorcy dostęp do Kursu;
  2. zablokować Usługobiorcy możliwość rejestracji na kolejne Kursy.

§5

Forma zapłaty

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za dostęp do Kursu można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznej akceptowanych w danym momencie przez Usługobiorcę.

2. Cena podana przy ofercie Kursu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia.

3. Usługodawca wystawia rachunki. Rachunki będą dostarczane w formie elektronicznej po opłaceniu Kursu, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

§6

Realizacja Umowy

1. Dostęp do Kursu uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Usługobiorca otrzymuje drogą poczty elektronicznej informacje o sposobie logowania do Sklepu w ciągu 24 godzin od momentu założenia Konta.

3. Usługobiorca, na adres podany w Formularzu Zamówień, otrzymuje drogą poczty elektronicznej dostęp do Kursu.

4. Usługobiorca zapoznaje się z Kursem we własnym zakresie.

§7

Prawa i obowiązki Stron

1. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim operator płatności oczekuje na wpłatę lub w ciągu 7 kolejnych dni od dnia złożenia Zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

2. Usługobiorca po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz wniesieniu płatności ma prawo do udziału w wybranym Kursie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Kursu i Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

5. Usługodawca oświadcza, że w przypadku Konsumentów obowiązują następujące postanowienia:

1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych, przy czym poucza się, że:

  1. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień UPK, w tym art. 27 i 28 oraz art. 38, tj.
  2. bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy (zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu);
  3. do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od Umowy do Usługodawcy przed jego upływem;
  4. w przypadku otrzymania wiadomości z linkiem do pobrania Kursu lub pobrania Kursu lub zalogowania się przez Usługobiorcę w Sklepie i wejście na stronę Kursu, Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie Kursu i uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych Kursu w formie elektronicznej, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą wejścia Usługobiorcy na stronę Kursu;
   1. oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@encodeme-maturalnie.pl w treści podając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu;
  5. w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dokona w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrotu wniesionej przez Niego opłaty, z zastrzeżeniem powyższych postanowień;

2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta nie przysługuje Mu prawo do rozwiązania Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§8

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.

2. Dane osobowe gromadzone są w celu:

  1. rejestracji i udostępniania Kursu,
  2. wystawiania faktury za zakup Kursu,
  3. komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
  4. generowania indywidualnych oznaczeń na stronach Kursu
  5. przesyłania informacji dotyczących oferty Kursów.

3. Usługobiorca podając dane osobowe, oświadcza że:

  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych.

Usługobiorca ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres kontakt@encodeme-maturalnie.pl

4. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§9

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Kursie oraz Sklepie należą do Usługodawcy i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody.

2. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach Kursu w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek Usługobiorcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05 z późniejszymi zmianami). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów, bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Usługobiorcą.

§10

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem ze Sklepu lub Kursu mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@encodeme-maturalnie.pl

2. Każda reklamacja winna zawierać:

  1. dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
  2. szczegółowy opis problemu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze Sklepu lub Kursu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże też inne przyczyny.

4. Dostrzeżone przez Usługobiorcę wady Sklepu lub Kursu, będą usuwane przez Usługodawcę w miarę ich doskonalenia, a o ile to możliwe niezwłocznie.

5. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Usługodawca informuje, że:

  1. istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  2. nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§11 Postanowienia końcowe

1. Kurs oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rysunki, wybór i układ prezentowanych treści, znaki towarowe, elementy graficzne, opracowania stanowią własność Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

3. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

5. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

6. Jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Usługodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze poczty elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Usługodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Usługodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się.

7. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, o ile ten był niezbędny przy złożeniu Zamówienia, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji zmiany adresu wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

8. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

  1. przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne
  2. w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 01.01.2021 r.